Pre Loader

ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa

RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STRABANE sp. z o.o., ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa,
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez STRABANE sp. z o.o. w następujących celach i na następujących podstawach:
  3. realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a naszym Kontrahentem (Umowa), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Strabane sp. z o.o. polegający w tym przypadku na zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji Umowy;
  4. jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie realizacja przez Strabane sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  5. ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Strabane sp. z o.o. polegającego w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do Kontrahenta, jak również obrony przed roszczeniami, jakie Kontrahent może w stosunku do Strabane skierować;
  6. Strabane sp. z o.o. będzie przetwarzał następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla Strabane sp. z o.o. organy podatkowe), podmioty realizujące na rzecz Strabane sp. z o.o. usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po stronie Strabane obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy nami a Kontrahentem (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
  11. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez Strabane sp. z o.o. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Strabane sp. z o.o.
  12. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od naszego Kontrahenta.